ALLAHA DOĞRU pour PC Windows

Note: 4,7/5 - ‎1+ avis
Dernière version: 2.0
Téléchargements: 10K+
Mise à jour: 04 septembre 2019
Télécharger ALLAHA DOĞRU pour PC Windows & Mac gratuit
Compatible avec l’Windows (7, 8, 10) et l'Mac
Advertisement

Informations

Taille: 6,4 MB
Version: 2.0
Nom du paquet: com.ByGajiyev.Allahadogru
Catégorie: Livres et références
Développé par: ByGajiyev
Système d'exploitation minimum: Android 2.1 ou version ultérieure
Autorisations d'application: [ afficher les détails ]
Note: Vers Hadith islamique Allah prière islamique dans le chat
Dernières mises à jour: -Hərflərin Ölçüsü Böyüdüldü-Arxa fon dəyişdirildi [ afficher les détails ]
Description: Kitabın Adı: Allaha DoğruMüəllif: Doktor Misbah YəzdiTərcumə edən: Məhəmməd AzəriDil: Azərbaycan dili Kateqoriya: İslamÖN SÖZ “Ey arxayın olan kəs! Dön Rəbbinə... [ lire la suite | traduire ]

Captures d'écran [ voir tout (10 photos) ]

ALLAHA DOĞRU captures d'écran

Instructions d'installation

ALLAHA DOĞRU peut être utilisé sur tout appareil fonctionnant sous Android 2.1 et versions ultérieures. Vous pouvez également installer et exécuter cette application sur votre ordinateur en utilisant un émulateur Android. Voici comment procéder:

Installer ALLAHA DOĞRU sur votre ordinateur (PC Windows, ordinateur portable, Mac, ...)

Vous pouvez exécuter des applications Android sur votre ordinateur à l'aide d'un émulateur Android. Il existe d'innombrables émulateurs Android, mais dans ce tutoriel nous utilisons BlueStacks. Cette application est disponible pour Mac et Windows.

Étape 1 : Installation

L'installation de BlueStacks est un processus très simple. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le programme sur la page Web de BlueStacks et d'exécuter le fichier (https://www.bluestacks.com). Le fichier d'installation est assez large et l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation initiale terminée, l'ouverture du programme ne prend pas plus que quelques secondes. Une fois ouvert, on vous demandera de vous connecter en utilisant un compte Google, comme c'est le cas pour tout smartphone ou tablette Android.

Pendant le processus d'installation, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur tels que « L'accélération matérielle n'est pas disponible sur votre système » ou « Cet hôte supporte Intel VT-x, mais il est désactivé ». L'activation des fonctions d'accélération matérielle aide les applications de virtualisation à s'exécuter plus facilement et beaucoup plus rapidement. Les applications comme BlueStacks exécutent pratiquement un système d'exploitation complet sur votre système actuel.

Étape 2 : Installation de l'APK de ALLAHA DOĞRU

Si vous n'avez pas installé d'autres programmes associés au type de fichier APK, BlueStacks ouvrira automatiquement les fichiers APK. Double-cliquez sur le fichier pour lancer BlueStacks et installer l'application. Vous pouvez également glisser le fichier APK et le déposer sur l'écran d'accueil BlueStacks. Confirmez que vous voulez installer l'application, et elle apparaîtra sur votre écran d'accueil BlueStacks après l'installation.

Et voilà ! Maintenant, vous avez installé ALLAHA DOĞRU avec succès sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ci-dessous.

Notes et avis

4,7 étoiles sur 5 - 144 avis
5
124
4
8
3
2
2
3
1
7

(*) is required

Advertisement
-Hərflərin Ölçüsü Böyüdüldü
-Arxa fon dəyişdirildi
Kitabın Adı: Allaha Doğru
Müəllif: Doktor Misbah Yəzdi
Tərcumə edən: Məhəmməd Azəri
Dil: Azərbaycan dili
Kateqoriya: İslam

ÖN SÖZ “Ey arxayın olan kəs! Dön Rəbbinə! Sən Ondan, O da səndən razı olan halda. Daxil ol bəndələrimin zümrəsinə! Daxil ol Behiştimə!”1 Varlıq aləmində ən qəribə və ən maraqlı dastan «İnsan dastanı»dır. Allah-taala insana elə bir iste’dad əta edib ki, bunun vasitəsi ilə insan Allahın xəlifəsi və mələklərin məscudu olmaq məqamına yüksələ bilər. Allahın insanı «ən gözəl surətdə»2 yaratması və onun başına «kəramət tacı»3 qoyması Yaradan tərəfindən insana əta olunan ən böyük şərafətdir. Təkamül yolunda insan Allah-təlaya yaxın məqama ucala bilir və Allah ona “ey arxayın olan kəs” deyə xitab edərək cənnət qapılarını onun üzünə açır. Amma həmin bu ali xilqət bə`zən süqut edərək ən alçaq varlığa çevrilir. O, bə`zən heyvan, hətta heyvandan da alçaq məqama enərək elə bir fəlakətə düçar olur ki, 1 “Fəcr” surəsi, ayə: 27-30. 2 «Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq». «Tin» surəsi, ayə: 6. 3 «Biz Adəm övladını kəramətli etdik». «İsra» surəsi, ayə: 70.

3
onun haqqında buyurulur: “Allah yanında yer üzündəki canlıların ən pisi düşünməyən karlar və lallardır.”1 Bəs həmin yüksəliş və süqutun sirri nədir? Necə olur ki vahid bir mövcud bir-birinə zidd olan iki yol ayrıcında dayanır? İnsanlıq pöhrəsini çiçəkləndirən, eyni zamanda yandırıb külə döndərən nədir? Əlinizdəki kitabda yuxarıdakı suallara cavab verməyə sə`y göstərilmişdir. Bu kitab fəzilət sahibi, fəqih tanınmış filosof həzrət Ayətullah Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdinin əxlaq dərslərinin məcmusudur. Belə bir kitabın tərtibində bizə yardım göstərdiyi üçün Allaha şükr edirik. Bu işdə Məhəmməd Mehdi Nadirinin xüsusi fəaliyyəti olub. Bu kitabı çap etməklə kiçik də olsa İslama xidmət göstərib savab qazanacağımıza ümid edirik.


Çərəkə Ramazan Dualar By Gajiyev Azərbaycan Azerbaycan
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows an application to modify the current configuration, such as locale.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an app to create windows using the type TYPE_APPLICATION_OVERLAY, shown on top of all other apps.
  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
  • Allows applications to set the wallpaper.
  • Allows an application to read from external storage.
Nom du livre: Dieu droit
Müəllif: Dr. Misbah était Yəz
Tərcumə edən: Azər de Mahammad
Langue: langue azerbaïdjanaise
Clics Catégorie: Islam

PREAMBULE "Oh, c'est arxa kəs! Rəbbinə retour! Sən lui, au cas où il est səndən prêt. Bəndələri sans TVA est mon zümrəsinə! Sans TVA est Behiştimə! "1 varliq aləmində ən qəribə Cartoons ən maraqli de das« Dastani humain »dr. Dieu dans l'homme-taal un elə iste'dad ət à EDIB qu'il vasitəs le peuple ilə de Dieu xəlifəs Cartoons mələklər était məscu olmaq məqam l'yüksələ est bilə. Le peuple de Dieu «ən gözəl surətdə» 2 par dessins animés création de sa «couronne kəramət» 3 Qoy tərəfindən peuple de Dieu pour être le ən ət şərafətd cou. Təkamül Dieu envers l'homme-təla à Yaxin Cartoons lui məq mais Dieu sait UCAL les «Les kəs O avec le arxa" deyə xitab edərək cənnət qapı l'angle de son üzünə. Amman həm cet alien traduit xilqət bə`zən süqut edərək ən alçaq actifs. Il bə`zən heyvan, hət dans heyva alçaq məq mais aussi à partir d'un fəlakətə enərək elə il devient l'affligé, 1 "Fəc est" surəs de ayə: 27-30. 2 «Nous ən gözəl surətdə yaratdıq gens». «Tin» surəs de ayə: 6. 3 «Nous kəramətl la forme sur le Adəm övlad». «Isra» surəs de ayə: 70.
 
3
Il a ordonné dans son haqq: ". Vivre les prochaines üzündə Dieu ən minou Cartoons düşünməyən profits sont LaLa" 1 Bəs həm les dessins animés de yüksəliş nə süqut le secret est? Necə arrive Vahid un mövcud qui est basé sur un double sens birinə différentiel opposé? İnsanlıq pöhrəs le çiçəkləndirən, eyne est également yandırıb külə döndərən nə? Əlinizdə le livre sur les arroseurs à cavab yuxarıdak verməyə sə`y est-göstərilmişd. Ce livre fəzilət propriétaire, fəqih est bien connu philosophe məcmu həzrət Ayətullah Mahammad Təq à Misbah Yəzd du dərslər de əxlaq. Belə tərtibində bizə göstərdi aide d'un livre d'Allah edirik trois pointe à souder. Ce işdə Mahammad Mahdi xüsu des rares fəaliyyət l'olub. Ce diamètre livre etməklə də cul si l'Islam xidmət göstərib SAVAB espérant que nous Qazan edirik.


Prières Çərəkə Ramadan Par Gajiyev Azerbaïdjan Azerbaïdjan